جایگاه حفاظتی گونه‌ای نادر از جنس سلوی به‌نام Salvia aristata

نوع مقاله: معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

نویسندگان

1 استاد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

جایگاه حفاظتی یک گونه از جنس سلوی به‌نام Salvia aristata بر اساس معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به سطح اشغال، تعداد افراد جمعیت، میزان باروری، جمعیت های به‌شدت منفک از یکدیگر، تجدید حیات محدود به‌دلیل تولید محدود بذر و کیفیت رویشگاه به‌عنوان گونه در معرض خطر انقراض اعلام می‌شود. اعلام رویشگاه‌های حفاطت شده توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، حفاظت خارج از رویشگاه در باغ‌ گیاه‌شناسی ملی ایران و باغ گیاه‌شناسی زاگرس و بانک ژن منابع طبیعی ایران برای جلوگیری از انقراض باید در برنامه کار حفاظت از این گونه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The conservation status of Salvia aristata, a rare species of the genus Salvia

نویسندگان [English]

  • Ziba Jamzad 1
  • Fateme Moein 2
1 Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Ph. D. Student, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The conservation status of the Salvia aristata was defined  ased on IUCN Red ListCategories. Referring to the area of occupancy, highly fragmented populations, low regeneration due to limited seed setting and locality quality, S. aristata is recognized as “Endangered”. Defining protected localities by Forests, Range  and Watershed Management Organization, ex-situ conservation in National Botanical Garden of Iran & Zagros Botanical Garden and in plant natural resources gene bank are suggested to be considered for conservation of this species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservation status
  • Salvia aristata
  • endangered species
  • protected localities
  • Plant natural resources gene bank
  • National Botanical Garden of Iran
  • Zagros Botanical Garden
جم‌زاد، ز، 1391.  فلور ایران، ویراستاران: اسدی ، م.، معصومی، ع.ا. و مظفریان،  و.، جلد 76، خانواده نعنا، انتشارات موسسه  تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

Elham Emadipoor, Mina Jamzad, Kambiz Ghaffari, Bahman Ghadami & Ziba Jamzad, 2016. Essential Oil Composition, Total Phenolic and Favonoid Contents, and Biological Activities of Salvia aristata Aucher ex Benth. Extracts, Journal of Essential Oil Bearing Plants, 19 (6): 1426-1434.

Behcet, L. and Avlamaz, D. 2009: A New Record for Turkey: Salvia aristata Aucher ex Benth. (Lamiaceae), Turkish Journal of Botany 33 (1): 61-63.

IUCN Standards and Petitions Subcommittee. 2014. Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 11. Prepared by the Standards and Petitions Subcommittee.