1) توسعه راه‌آهن و حمل و نقل هوایی، رویکرد جدی برای توسعه کشور؛ 2) اهمیت استراتژی های مقیاسی در تدوین برنامه راهبردی تغییر اقلیم؛ 3) ضرورت استفاده از ارقام و ژنوتیپ‌های مناسب گل محمدی

نوع مقاله: ستون‌ها

نویسندگان

1 استاد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران،‌ایران

2 دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استاد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

Climate Change Column: Importance of the Scale Strategic in Editing (codification) of Climate Change Strategic Plan

نویسندگان [English]

  • Adel Jalili 1
  • Mostafa Jafari 2
  • Fateme Sefidkon 3
1 Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Associate Professor, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 Professor, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran