دریاچه نئور، بزرگترین دریاچه آب شیرین استان اردبیل

نوع مقاله: نگاهی به طبیعت ایران

نویسندگان

پژوهشگر، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران

چکیده

دریاچه نئور بزرگ‌ترین دریاچه آب شیرین دائمی استان اردبیل محسوب می‌شود و این منطقه دارای پوشش گیاهی متنوعی از گیاهان خشک‌زی و آب‌زی است. در این حوزه تعداد 147 گونه متعلق به 34 تیره وجود دارد. تیره کاسنی (Asteraceae)، بقولات (Fabaceae)، نعنائیان (Lamiaceae)‌، گندمیان (Poaceae)، جگنیان (Cyperaceae)و چتریان (Apiaceae) در مجموع حدود 60 درصد گونه‌های گیاهی منطقه را به خود اختصاص داده‌اند. گیاهان آبزی به سه فرم رویشی، پای‌آبی، شناور و غوطه‌ور قابل مشاهده است. برخی از این گونه ها از جمله Launaea acanthodes و Astragalus aegobromus از گونه‌های انحصاری ایران هستند. بیشـترین جمعیـت جانوری ماکروسکوپیک موجود در دریاچه را نوعی سخت‌پوست به ‌نام گاماروس (نوعی میگوی) با نام علمی Gammarus fasciatus تشـکیل می‌دهد. ذخایر فراوان گاماروس (49درصد از کل کف‌زیان تالاب) فضای مناسبی نیز برای پرورش ماهی ‌قزل‌آلا فراهم کرده اسـت. دریاچه نئور همچنین زیستگاه برخی از گونه‌های پرندگان مهاجر عبوری است. محدوده این دریاچه، به‌دلیل ضوابط خاص موجود در این منطقه، از سال 1348 به‌‌عنوان یک منطقه حفاظت شده محیط‌زیستی، تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد. تالاب‌های این دریاچه دارای ارزش‌های زیستگاهی، اکوتوریستی، زنبورداری‌، کشاورزی و دامداری هستند. گونه‌های گیاهی مانندCarex hordeistichos، Eleocharis mitracarpa، Eleocharis palustris subsp. iranica، Cephalaria hirsuta و Veronica anagallis-aquatica subsp. michauxii در استان اردبیل، فقط از حوزه نئور گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neor Lake, the largest permanent fresh water lake in Ardabil Province

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Azimi
  • Fatemeh Asiabizadeh
Research Expert, Research Division of Natural Resources, Ardabil Agricultural and Natural Research and Education Center, AREEO, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Neor Lake is the largest permanent freshwater lake in Ardabil province. The region has a wide variety of terrestrial and aquatic plants.There are 147 plant species, belonging to 34 families, in this area. Overall, about 60 percent of plant species in the study area are accounted for Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae, Poaceae, Cyperaceae, and Apiaceae. The aquatic plants are found in three life forms, including water floating, submerged and emerged. Some of these species, such as Astragalus aegobromus and Launaea acanthodes­, are endemics of Iran. The most abundant animal population in the lake is macroscopic crustacean, called Gammarus fasciatus. The abundant reserves of Gammarus (49% of total benthos of wetland) provide a suitable environment for salmon farming. Neor Lake is a habitat for some species of migratory birds. Due to the specific conditions of the region, Neor Lake has been announced as an environmental protected area since 1969 under the supervision of the Environmental Protection Agency. The wetlands of this lake have ecotourism, beekeeping, agriculture and animal husbandry values. Plant species such as Carex hordeistichos, Eleocharis mitracarpa, Eleocharis palustris subsp. iranica, Cephalaria hirsuta and Veronica anagalis-aquatica subsp. michauxii in Ardabil province have been only reported from Neor Lake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ardabil
  • Neor Lake
  • vegetation
  • Endemic species
رهنمایی، م.، 1375. شناخت و احیای محیط زیست طبیعی استان اردبیل (بررسی گونه‌های نادر جانوری و گیاهی). گزارش مرحله 1. اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل. تهران. 270 صفحه.

سازمان محیط زیست. 1378. مطالعه جامع اکوسیستم حساس دریاچه نئور، گزارش زمستان.

نژادستاری، ط.، 1357. مطالعه سیستماتیک جلبک­های دریاچه نئور، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.

موسوی ندوشن، ر.، سامان پژوه، م.، عمادی، ح.، و فاطمی، س.م. 1392. ساختار جمعیت موجودات ماکروبنتوز در دریاچه نئور اردبیل. مجله علمی شیلات ایران. 20(3): 129-142.

عزیزی­،ق­.، اکبری، ط. و هاشمی، س.ح. 1392. تغییرات پوشش گیاهی و آب و هوای دیرین طی گذار آخرین دوره یخبندان هولوسن (مطالعه موردی: دریاچه نئور در شمال غرب ایران). پژوهش‌های محیط زیست، 4(7): 3-12.