سیمای پوشش گیاهی دیرینه ایران در دوران دوم زمین‌شناسی

نوع مقاله: نامه‌های علمی

نویسنده

استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

‌برای درک موقعیت انتشار امروزی گیاهان، توجه به وضع گذشته و روند تحولات آنها امری اجتناب‌ناپذیر است. ایران به‌علت گسترش و تنوع توالی‌های زمین‌شناسی در پهنه‌های مختلف دارای تنوع وسیعی از فسیل-ها است که از آن جمله می‌توان به فسیل‌های مهره‌دار‌، بی‌مهره‌، گیاهی و غیره اشاره کرد. میلیون‌ها سال طول می‌کشد تا موجودات زنده تبدیل به فسیل شوند. همچنین شرایط مناسب فسیل شدن مانند دفن در رسوبات و قرار نگرفتن در معرض هوازدگی و دیگر عوامل نیز باید مهیا باشد تا یک موجود به فسیل تبدیل شود. بنابراین می‌توان گفت فسیل‌ها سرمایه‌های تجدیدناپذیرند و حفظ و نگهداری آنها علاوه‌بر مطالعه و شناسایی این گنجینه‌های طبیعی امری اجتناب‌ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran's past vegetation in the Mesozoic Era

نویسنده [English]

  • Noushin Toghraie
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

To understand the current distribution of plants, pay attention to the past status and development trends is inevitable. Iran has diverse geological sequences consisting of a great assemblage of diverse fossils, i.e. vertebrates, invertebrates, and plants. It takes living organisms millions of years to become fossils. In addition, suitable conditions for fossilization like burial in sediments and not exposed to weathering as well as other factors should be provided, so that a living organism becomes a fossil. Therefore, fossils are nonrenewable resources and need be studied and preserved as natural treasures. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • palaeobotany
  • fossil
  • Iran
  • Alborz
  • Mesozoic
 آبراموا، ل. و روح اللهی، ح.، ترجمه مهدیان، م.، 1980. مجموعه جدید فسیل‌های گیاهی دوران مزوزوئیک البرز مرکزی و اهمیت آن از نظر استراتیگرافی. شرکت ملی فولاد ایران، شرکت زغال سنگ البرز مرکزی، 64 صفحه.

اسدیان، خ.، 1384. جغرافیای زیستی، ‌گذشته و حال. دانشگاه تهران. 246 صفحه.

 جعفریان، م.، بگی، ح.، 1380. دیرینه‌شناسی گیاهی (پالئوبوتانی). دانشگاه اصفهان. 309 صفحه.

 طغرایی، ن.‌، صبوری، ج.، علی محمدیان، ح.، حق فرشی، ع. و یوسفی راد، ا.، 1391. کشف سنگواره­های تنه و ساقه­های درختی پلیوسن از شمال شرق تبریز و تشریح و شناسایی آنها، سی و یکمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران.

 کیمیایی، ع.، 1350. سنگواره‌های گیاهی از تشکیلات شمشک گرمابدر. نشریه دانشکده علوم دانشگاه تهران، جلد 3، شماره 2، ص 25-7.

  فدایی خجسته، م.، 1389. دیرینه‌شناسی گیاهی مناطق جنگلی البرز شرقی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جنگل‌داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 111 صفحه.

Berberian, M. and king, G.C.P., 1981. Toward a paleogeography and tectonic elevation of Iran. Can. J. Earth Sci., 18, 210-265.