هر آبی قابل استحصال نیست

نوع مقاله: سخن مدیر مسئول

10.22092/irn.2017.109546

چکیده

افزایش جمعیت، تشکیل کانون‌های فشرده جمعیتی، به‌وجود آمدن قطب‌های کشاورزی و صنعتی به‌خصوص در کشورهای با اقلیم خشک که منابع آبی محدود و پراکنده دارند، ساخت سد، بندهای خاکی، فعالیت‌های آبخیزداری یا آبخوان‌داری را امری اجتناب‌ناپذیر می‌کند. هر سه روش مذکور به‌دلیل برهم زدم چرخه طبیعی آب در طبیعت ...

عنوان مقاله [English]

Director-in-chief