تأثیر تنوع زیستی گلسنگ‌ها بر سلامت جنگل‌های هیرکانی

نوع مقاله: نامه‌های علمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 مربی پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

گلسنگ‌ها به‌دلیل حساس بودن به انواع گسترده استرس‌های محیطی مانند آلودگی هوا و تغییرات آب‌وهوایی، به‌عنوان شاخص‌های اکولوژیکی در جنگل‌ها ارزش زیادی دارند. تاکنون گونه‌های زیادی از گلسنگ‌های جنگل‌های هیرکانی جمع‌آوری شده است و در هرباریوم گلسنگ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور شناسایی و نگهداری می‌شوند. تعدادی از این گلسنگ‌ها قادر به تثبیت نیتروژن هستند و همچنین به‌عنوان شاخص آلودگی هوا درنظر گرفته می‌شوند. در سال‌های اخیر، تخریب جنگل‌های هیرکانی منجر به کاهش تنوع و فراوانی گلسنگ‌ها شده است. به همین دلیل، مطالعه منظم تنوع زیستی گلسنگ‌ها به‌ویژه گلسنگ‌های درخت‌زی و گلسنگ‌های اپی‌فیت ضروریست. برخی عوامل بر تنوع و رشد گلسنگ‌ها تأثیرگذارند و آگاهی از آنها و اقدام به‌موقع باعث کاهش اثرات منفی آن‌ها بر گلسنگ‌ها شده است و درنتیجه، به سلامت جنگل‌های هیرکانی کمک می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of lichens' diversity on Hyrcanian forests health

نویسندگان [English]

  • Sareh Sadat Kazemi 1
  • Seyyed Reza Safavi 2
1 Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Senior Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Lichens, as ecological indicators, have great value in forests because of the sensitivity to a wide variety of environmental stresses such as air pollution and climate change. So far, many species of lichens have been collected from the Hyrcanian forests to be identified in the lichen herbarium of Research Institute of Forests and Rangelands. Some of these lichens are able to fix nitrogen and are considered as an indicator of air pollution. In recent years, the destruction of Hyrcanian forests has led to a reduction in the diversity and abundance of lichens. Thus, regular studies on the biodiversity of lichens, especially tree lichens and epiphytic lichens are necessary. A number of factors affect the diversity and growth of lichens. Therefore, understanding these factors and timely action may decrease the negative effects on lichens and, as a result, help the health of the Hyrcanian forests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrogen fixation
  • Hyrcanian forests
  • cyanolichen
  • lichen
Hauck, M., 2005. Epiphytic lichen diversity on dead and dying conifers under different levels of atmospheric pollution. Environmental Pollution, 135: 111-119.  

Kazemi, S.S., and Ghahremaninejad, F., 2008. New  records of the lixhen species from Iran. Iranian

 Journal of Botany, 14:171-172.

Nimis, P.L., Scheidegger, C. and Wolseley, P.A., 2002. Monitoring with lichens- Monitoring Lichens. Nato

Science Series: IV, Springer, 203-222 pp.

Seaward, M.R.D., Sipman, H.J.M., Schultz, M.,  Maassoumi, A.A., Hajimoniri, M. and Sohrabi, M., 2004. A preliminary lichen checklist for Iran.  Willdenowia, 34: 543-576.

Seaward, M.R.D., Sipman, H.J.M. and Sohrabi, M 2008. A revised checklist of Lichenicolous and allied

fungi for Iran. Sauteria, 15: 459-520.

Wolseley, P. and James, P., 2002. Assessing the role of biological monitoring using lichens to map

excessive ammonia (NH3) deposition in the UK.  London. A Pilot Study by the Imperial College & the

Natural History Museum.