کلیدواژه‌ها = سابقه تهاجم
معرفی برخی از گیاهان بیگانه ‌ایران و بررسی خطر تهاجم آنها

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 77-85

سیما سهرابی؛ عادل جلیلی؛ اسکندر زند؛ جاوید قرخلو