کلیدواژه‌ها = بیگانه
لزوم ارزیابی و پایش گیاهان بیگانه در ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 81-90

سیما سهرابی؛ جاوید قرخلو؛ اسکندر زند؛ نوشین نظام ابادی


معرفی برخی از گیاهان بیگانه ‌ایران و بررسی خطر تهاجم آنها

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 77-85

سیما سهرابی؛ عادل جلیلی؛ اسکندر زند؛ جاوید قرخلو