نویسنده = آسیه شامخی
از برگ تا برف

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 6-7

آسیه شامخی


استان تهران،‌ باغ گیاهشناسی ملی ایران

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 64-64

آسیه شامخی


باغ گیاهشناسی ملی ایران- کلکسیون نمایشی

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 105-105

آسیه شامخی


استان تهران-باغ گیاهشناسی ملی ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 46-46

آسیه شامخی


از برگ تا برف- دریاچه کلکسیون گیاهان دارویی

دوره 7، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 4-5

آسیه شامخی


استان تهران-باغ گیاهشناسی ملی ایران

دوره 7، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 4-5

آسیه شامخی


سمنان-شاهرود

دوره 7، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 41-41

آسیه شامخی


تهران، باغ گیاه شناسی ملی ایران

دوره 5، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 100-100

آسیه شامخی


تهران، لواسان

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 50-50

آسیه شامخی


باغ گیاه شناسی ملی ایران.

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 4-5

آسیه شامخی


تهران، لواسان

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 4-5

آسیه شامخی


فارس، فیروزآباد

دوره 4، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 36-36

آسیه شامخی