نویسنده = منصوره میرابوالفتحی
اپیدمی بیماری‌‌های نوظهور در اکوسیستم‌‌‌های جنگلی ملزومات و چالش‌‌های مقابله با آن‌ها

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 39-47

سیده معصومه زمانی؛ منصوره میرابوالفتحی؛ علی علیزاده علی‌‌‌آبادی