نویسنده = شهناز ذوقی
استان گیلان-شاه شهیدان

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 150-150

شهناز ذوقی


استان گیلان،‌ دیلمان

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 116-116

شهناز ذوقی


استان گیلان- حلیمه جان- دریاچه عروس

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 80-80

شهناز ذوقی