نویسنده = عادل جلیلی
جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Cousinia kermanshahensis

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 111-115

نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ حبیب اله رحیمی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری .Scutellaria nepetifolia Benth

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 117-125

کیوان صفی خانی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ محمد مهرنیا؛ آزادهi اخوان روفیگر


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری بارانک لرستانی (Sorbus luristanica (Bornm.) Schonbech-Temesy).

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 95-89

محمد مهرنیا؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی پنج گونه انحصاری از تیره باقلاییان (Fabaceae) در استان خراسان شمالی

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 105-97

مهدی ایمانی؛ یوسف اجنی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد


کلوس، جواهری سبز در گنجینه فلور غنی زاگرس: جایگاه حفاظتی، تهدیدها و فرصت‌ها

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 123-134

امین زراعتکار؛ یعقوب ایرانمنش؛ تورج مختارپور؛ حمزه علی شیرمردی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ سید احمد موسوی وردنجانی؛ عزت الله سلیمانی


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Scorzonera nivalis

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 135-140

آزاد رستگار؛ هیوا قادری؛ حسین معروفی؛ محفوظ ادوای؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری سلوی بزمانی .Salvia bazmanica Rech.f. & Esfand

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 101-105

هادی درودی؛ یوسف اجنی؛ زیبا جمزاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی Scorzonera alborzensis Safavi & Amini Rad، گونه‌ای انحصاری از ایران

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 107-112

سیدرضا صفوی؛ محمد امینی راد؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی Cyclotrichium depauperatum، گونه انحصاری ایران

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 119-124

مهری دیناروند؛ زیبا جمزاد؛ عادل جلیلی؛ بنفشه یثربی


جایگاه حفاظتی گونه مهرگیاه Mandragora autumnalis در ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 145-154

مهری دیناروند؛ زیبا جمزاد؛ عادل جلیلی؛ بنفشه یثربی؛ حمید هویزه


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Ranunculus dalechanensis

دوره 7، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 127-132

نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ حبیب اله رحیمی؛ زیبا جمزاد؛ عادل جلیلی


رویشگاه‎های انارشیطان Tecomella undulata (Sam.) Seem در جنوب ایران و عوامل تهدید آنها

دوره 7، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 101-115

سید موسی صادقی؛ کهزاد سرطاوی؛ حمید مزارعی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جمزاد؛ فاطمه غلامیان؛ هادی درودی


خطر انقراض یک گونه از وابستگان وحشی گلابی در ایران و نیاز به اقدام فوری حفاظتی

دوره 7، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 129-136

امین زراعتکار؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ فرزانه خواجویی نسب


جایگاه حفاظتی گونه .Tanacetum snbolii Mozaff

دوره 7، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 133-137

مژگان لارتی؛ مهناز حیدری ریکان؛ عادل جلیلی؛ زیبا جمزاد


جایگاه حفاظتی گونه کوهسری Astragalus azizii Maassoumi

دوره 7، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 139-143

محمود بیدارلرد؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ داوود مهراوران؛ رضا طلائی


جایگاه حفاطتی گونه Allium breviscapum Stapf (Amaryllidaceae)

دوره 7، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 127-135

کیوان صفی خانی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


تعیین جایگاه حفاظتی گونه نادر دانه‌برفی تابستانه Leucojum aestivum L. subsp. aestivum

دوره 7، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 137-142

ایوب مرادی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد؛ ادریس مهدوی فیکجور


معرفی برخی از گیاهان بیگانه ‌ایران و بررسی خطر تهاجم آنها

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 77-85

سیما سهرابی؛ عادل جلیلی؛ اسکندر زند؛ جاوید قرخلو


جایگاه حفاظتی گونه‌های انحصاری جنوب غرب ایران از جنس Dionysia

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 143-155

امین زراعتکار؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ فرزانه خواجوئی نسب


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Scrophularia isphahanica

دوره 6، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 145-149

آزاده اخوان روفیگر؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گیاه نعنای گربه بلوچستانی Nepeta balouchestanica Jamzad & Ingr.

دوره 6، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 151-155

هادی درودی؛ یوسف اجنی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


درمنه‌زار، وسیع‌ترین اکوسیستم مرتعی ایران

دوره 6، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 35-43

نادیا کمالی؛ عادل جلیلی؛ پروانه عشوری؛ مرتضی خداقلی


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری و نادر (Diaphanoptera stenocalycina (Caryophyllaceae، در ایران

دوره 6، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 125-131

فاطمه فدائی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد


سیر تکامل تحقیقات مرتع در ایران و نگرش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به آینده تحقیقات مرتع

دوره 6، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 7-21

جواد معتمدی؛ عادل جلیلی؛ محمد فیاض؛ مرتضی خداقلی؛ حسین ارزانی؛ فاطمه سفیدکن؛ مهدی فرح پور


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus montis-parrowii

دوره 6، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 159-164

نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد