نویسنده = یوسف اجنی
جایگاه حفاظتی پنج گونه انحصاری از تیره باقلاییان (Fabaceae) در استان خراسان شمالی

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 105-97

مهدی ایمانی؛ یوسف اجنی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد


جایگاه حفاظتی گونه انحصاری سلوی بزمانی .Salvia bazmanica Rech.f. & Esfand

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 101-105

هادی درودی؛ یوسف اجنی؛ زیبا جمزاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گیاه نعنای گربه بلوچستانی Nepeta balouchestanica Jamzad & Ingr.

دوره 6، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 151-155

هادی درودی؛ یوسف اجنی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی پورک Arecaceae) Nannorrhops baluchestanica )

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 125-130

هادی درودی؛ یوسف اجنی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی گونه (Cousinia raphiostegia Rech.f. (Asteraceae

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 143-148

یوسف اجنی؛ غلامرضا حسینی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی