نویسنده = پریسا پناهی
استان مازندران،‌باداب سورت

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 60-60

پریسا پناهی


زندگینامه استاد زیبا جم‌زاد،‌ پیشکسوت علم گیاه‌شناسی ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 135-143

پریسا پناهی


تهران-باغ گیاه شناسی ملی ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 52-52

پریسا پناهی


منطقه حفاظت‌شده ساریگل؛ زیستگاه ارزشمند گونه‌های گیاهی و جانوری در استان خراسان شمالی

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 119-133

نادیا کمالی؛ احمد صادقی پور؛ پریسا پناهی؛ لیلا کریمی؛ مهشید سوری


نقش باغ گیاه شناسی در حفاظت از تنوع زیستی

دوره 5، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 91-108

احمد رحمانی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد؛ پریسا پناهی؛ مجید موحدنژاد