نویسنده = مصطفی جعفری
نتایج تغییر اقلیم در دبی چه بود؟

دوره 8، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 100-100

مصطفی جعفری


تغییر اقلیم، عاملی اثرگذار در افزایش آتش‌سوزی‌ها در ناحیه رویشی هیرکانی شرقی

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 23-30

سعیده اسکندری؛ مصطفی جعفری؛ یزدانفر آهنگران؛ فاطمه احمدلو


امنیت غذایی و تغییر اقلیم

دوره 8، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 82-82

مصطفی جعفری


دوره هفتم ارزیابی جهانی تغییر اقلیم توسط IPCC آغاز شد

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 114-114

مصطفی جعفری


امارات، میزبان نشست تغییر اقلیم در COP28

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 92-92

مصطفی جعفری


تصمیمات شرم‌الشیخ در‌مورد تغییر اقلیم چه بود؟

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 106-106

مصطفی جعفری


تغییر اقلیم و ریز‌اقلیم‌های شهری

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 133-133

مصطفی جعفری


تغییر اقلیم و آنچه در شش سال گذشته گفته‌ایم

دوره 7، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 117-117

مصطفی جعفری


تغییر اقلیم و تأثیر آن بر محیط‌های طبیعی کشور

دوره 7، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 79-97

احمد رحمانی؛ مصطفی جعفری؛ محمد خسروشاهی؛ مرتضی خداقلی؛ فاطمه درگاهیان