نویسنده = کامبیز اسپهبدی
تأمین نهاده‌ها، امکانات و شرایط لازم برای احیا و توسعه جنگل‌ها و طرح کاشت یک میلیارد نهال

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 91-114

احمد رحمانی؛ وحید اعتماد؛ رضا احمدی؛ کامران پورمقدم؛ کامبیز اسپهبدی؛ مرتضی ابراهیمی رستاقی؛ مهدی پورهاشمی


سیاست‌گذاری توسعه باغ بذر گونه‌های درختی و درختچه‌ای جنگلی در ایران

دوره 6، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 7-17

کامبیز اسپهبدی؛ علی اشرف مهرابی؛ عباس قمری زارع


لزوم توجه به محوطه های بذرگیری در برنامه توسعه جنگل

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 17-21

کامبیز اسپهبدی