اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی علیزاده علی آبادی

ا دانشیار پژوهش، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
aalizadeh1340yahoo.com
021 44787282


(عضو هیات تحریریه)

سردبیر

جواد معتمدی

مرتعداری دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

rifr-ac.ir
motamedirifr-ac.ir
02144787282


(کارشناس مسئول دیدگاههای علمی)

مدیر اجرایی

فاطمه احمدلو

جنگلداری استادیار پژوهش، بخش تحقیقات صنوبر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
ahmadloorifr-ac.ir
021 44787282

اعضای هیات تحریریه

زیبا جم‌زاد (دبیر تخصصی بخش‌های نگاهی به طبیعت ایران و معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض)

سیستماتیک گیاهی استاد پژوهش، بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
jamzadrifr-ac.ir
021 44787282


(دبیر تخصصی بخش‌های نگاهی به طبیعت ایران و معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض)

فاطمه سفیدکن

شیمی آلی استاد پژوهش، بخش گیاهان دارویی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
sefidkonrifr-ac.ir
021 44787282

علی‌اصغر معصومی

سیستماتیک گیاهی استاد پژوهش، بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

rifr-ac.ir
maassoumirifr-ac.ir

مصطفی جعفری

اکولوژی و اکوفیزیولوژی گیاهی دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
mostafajafaririfr-ac.ir
021 44787282

محمد فیاض

مرتعداری استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

fayazrifr-ac.ir

وحید اعتماد (دبیر تخصصی دانشمندان ایرانی)

جنگلداری دانشیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

vetemadut.ac.ir


(دبیر تخصصی دانشمندان ایرانی)

محمد خسروشاهی

جغرافیای طبیعی، گرایش اقلیم هیدرولوژی استاد پژوهش، بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
khosrorifr-ac.ir
021 44787282

احمد رحمانی (دبیر تخصصی بخش گفتگوهای چالشی)

کشاورزی، گرایش حاصلخیزی دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
arahmanirifr-ac.ir
021 44787282


(دبیر تخصصی بخش گفتگوهای چالشی)

مهدی پورهاشمی (دبیر تخصصی بخش نقد کتاب)

جنگل‌شناسی استاد پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
pourhashemirifr-ac.ir
02144787282


(دبیر تخصصی بخش نقد کتاب)

محمد متینی‌زاده (دبیر تخصصی بخش اخبار علمی و تحلیلی)

بیوتکنولوژی جنگل دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
matinirifr-ac.ir
02144787282


(دبیر تخصصی بخش اخبار علمی و تحلیلی) 

جواد معتمدی (سردبیر و کارشناس مسئول دیدگاههای علمی)

مرتعداری دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

rifr-ac.ir
motamedirifr-ac.ir
02144787282


سر دبیر و کارشناس مسئول دیدگاههای علمی

پریسا پناهی

جنگلداری دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

panahirifr-ac.ir

کارشناس نشریه

سمیرا فراهانی (کارشناس مسئول نامه‌های علمی)

گیاهپزشکی- حشره شناسی استادیار پژوهش، بخش تحقیقات حمایت و حفاظت، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

rifr-ac.ir
s.farahanirifr-ac.ir
021 44787282

مهرنوش پناهی (کارشناس مسئول بخش‌های نگاهی به طبیعت ایران و معرفی گونه‌های گیاهی در معرض انقراض ایران)

سیستماتیک گیاهی استادیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
m.panahirifr-ac.ir
021 44787282

مریم معصوم‌تمیمی (کارشناس مسئول اخبار علمی- تحلیلی،‌ کارشناس نشریه و مسئول پشتیبانی نشریه)

علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی کارشناس ارشد کتابداری، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

rifr-ac.ir
tamimirifr-ac.ir

ندا رضایی (کارشناس مسئول گفتگوهای چالشی)

مدیریت محیط زیست کارشناس پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
ne_rezaiyahoo.com
021 44787282

روشنک دهقان (کارشناس مسئول بخش دانشمندان ایرانی)

کارشناس ارشد مهندسی علوم جنگل کارشناس اداره ممیزی

r.dehghanrifr-ac.ir
021 2244 6540

ویراستار ادبی

مریم معصوم‌تمیمی

علوم کتابداری و اطلاع رسانی کارشناس ارشد کتابداری- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

rifr-ac.ir
1111rifr-ac.ir

ویراستار انگلیسی

احسان زندی اصفهان

مرتعداری دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

rifr-ac.ir
zandirifr-ac.ir
021 44787282

گرافیست

سیده مریم حسینی

ارتباط تصویری -

tabiateiran.designgmail.com

کارشناس نشریه

بهاره الهوردی ممقانی

فیزیولوژی گیاهی کارشناس

rifr-ac.ir
allahverdi90gmail.com
09192997107


(کارشناس  نشریه  و مسئول تصاویری از طبیعت ایران)

سخنگوی رسانه ای

فرهاد گوهرزاد

دکتری بیماری شناسی گیاهی مدیر روابط عمومی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

rifr-ac.ir
publicrelationsrifr-ac.ir
021 44787282