دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 21، خرداد و تیر 1399، صفحه 1-140 

شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه علمی

صفحه 1-1


نامه‌های علمی

6. درختان کهن سال ارس و پسته وحشی استان اردبیل

صفحه 29-44

یونس رستمی کیا؛ مصطفی خوشنویس؛ اللهوردی نوری؛ دولت محمدی؛ حمید محمدی


7. تحلیلی بر کشاورزی خوزستان از نگاه مدیریت مصرف آب

صفحه 45-51

شهرام بانج شفیعی؛ سیدجعفر سیداخلاقی؛ سیدعباس سید اخلاقی؛ یاسر قاسمی آریان


8. ارزیابی تحمل به شوری برخی گونه‌های رایج در جنگل‌کاری و ایجاد منظر

صفحه 53-62

محمدهادی راد؛ فرهاد دهقانی؛ علی مومن پور؛ ولی سلطانی گردفرامرزی


10. بررسی نسبت جنسیتی توده‌های ارس (Juniperus excelsa) در لایزنگان داراب استان فارس

صفحه 69-77

سیدکاظم بردبار؛ مهرداد زرافشار؛ مسعود بابائیان؛ علیرضا عباسی


نگاهی به طبیعت ایران

12. ذخیره گاه جنگلی حاتم مشه سی مشگین شهر، استان اردبیل

صفحه 97-106

یونس رستمی کیا؛ مهدی پورهاشمی


دانشمندان ایرانی

15. زندگینامه دکتر بهرام پیمانی فرد

صفحه 109-115

مهدی زهدی


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

16. تعیین جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Pterocephalus wendelboi

صفحه 115-121

محمدامین سلطانی پور؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ محمد محمودی


تصاویری از طبیعت ایران

26. بوشهر

صفحه 20-20

محمد ناصری


28. انزلی

صفحه 114-114

نسا احمدی دوست


33. گیاه Scilla siberica

صفحه 130-130

مائده فدایی خجسته