دوره و شماره: دوره 3، شماره 6 - شماره پیاپی 13، بهمن و اسفند 1397، صفحه 126-1 

شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه علمی

صفحه 1-1


نامه‌های علمی

6. اصلاح مراتع تخریب‌شده در مناطق نیمه‌استپی استان مرکزی

صفحه 22-28

حمیدرضا میرداودی؛ ضیاء آزدو


7. گردوهای کهن‌سال ایران (بخش اول)

صفحه 30-45

مصطفی خوشنویس؛ محمد متینی‌زاده؛ مریم تیموری؛ انوشیروان شیروانی


9. بررسی رفتار جوانه‌زنی در بذرهای چند خانواده گیاهی بومی ایران

صفحه 56-67

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی؛ سهیلا اشرافی


نگاهی به طبیعت ایران

12. فندقلو، بزرگترین ذخیره‌گاه جنگلی فندق ایران را دریابید

صفحه 90-99

یونس رستمی‌کیا؛ جابر شریفی


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

15. بررسی جایگاه حفاظتی گونه‌ای نادر به نام Smirnovia turkestana در ایران

صفحه 108-117

حسین بتولی؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی