دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-111 

نامه‌های علمی

6. تشکیل باغ بذر سیاه‌تاغ (Haloxylon aphyllum (Minkw.) Iljin)

صفحه 29-22

حسین میرزایی ندوشن؛ عباس پورمیدانی؛ علی میرحسینی؛ حسین رحیمی


7. پیشینه زوال جنگل‌های بلوط زاگرس

صفحه 37-30

مهدی پورهاشمی؛ حسن جهانبازی گوجانی؛ جعفر حسین‌زاده؛ سیدکاظم بردبار؛ یعقوب ایران‌منش؛ یحیی خداکرمی


9. ارزش قارچ‌های میکوریزی همزیست‏ برای گونه‌های مختلف گیاهی؛ مطالعه موردی: گونه داغداغان (Celtis caucasica L)

صفحه 45-42

محمد متینی‌زاده؛ مصطفی خوشنویس؛ طاهره علیزاده؛ الهام نوری؛ شهاب بختیاری


نگاهی به طبیعت ایران

12. رویشگاه‌های ساحلی جلبک در جنوب ایران

صفحه 68-62

جلوه سهرابی‌پور؛ رضا ربیعی


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

15. جایگاه حفاظتی بلوط‌های ایران

صفحه 91-82

پریسا پناهی؛ زیبا جم‌زاد


نقد کتاب

17. نقد 129 عنوان کتاب طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور

صفحه 110-98

علی‌اصغر معصومی؛ مهدی فرحپور


تصاویری از طبیعت ایران

18. تصاویر بدون شرح

صفحه 73-69


آگهی

19. آگهی

صفحه 3-2