نویسنده = محمد متینی‌زاده
ویژگی‌های ریخت‌شناسی و رویشگاهی درختان کهنسال استان قم

دوره 4، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 35-39

محمد متینی‌زاده؛ مصطفی خوشنویس؛ حسین توکلی نکو؛ محمدرضا مرادی


بنه‌های کهن‌سال ایران

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 43-50

مصطفی خوشنویس؛ محمدحسین صادق‌‌زاده حلاج؛ محمد متینی‌زاده؛ شهرام احمدی؛ مریم تیموری؛ انوشیروان شیروانی


گردوهای کهن‌سال ایران (بخش اول)

دوره 3، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 30-45

مصطفی خوشنویس؛ محمد متینی‌زاده؛ مریم تیموری؛ انوشیروان شیروانی


نقش مدیریت چرا در همزیستی گونه سالسولا (Salsola laricina) با قارچ‌های میکوریزی آربسکولار

دوره 3، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 36-39

الهام نوری؛ علیرضا مشکی؛ محمد متینی‌زاده؛ علی اصغر ذوالفقاری؛ سعیده رجایی


ارزش قارچ‌های میکوریزی همزیست‏ برای گونه‌های مختلف گیاهی؛ مطالعه موردی: گونه داغداغان (Celtis caucasica L)

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 45-42

محمد متینی‌زاده؛ مصطفی خوشنویس؛ طاهره علیزاده؛ الهام نوری؛ شهاب بختیاری