نویسنده = فاطمه سفیدکن
استخراج و شناسایی مواد مؤثره گیاهان دارویی و معطر ایران

دوره 6، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 7-35

فاطمه سفیدکن


نگاهی به وضعیت داروهای گیاهی در ایران

دوره 2، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 6-10

فاطمه سفیدکن