نقدی بر اطلس مناطق حفاظت شده ایران

نوع مقاله: نقد کتاب

نویسنده

استاد گروه محیطزیست، دانشگاه تهران، کرج، تهران

10.22092/irn.2021.121279

عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • Afshin Danekar
Prof., University of Tehran, Karaj, Iran