رشد دوباره جنگل های آمازون بسیار کندتر از تصورات قبلی است.

نوع مقاله: اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22092/irn.2021.121278

عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • Khalili Karimzadeh Asl
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangeland,s Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran