چگونه سوزنی برگان در برابر خشکسالی زنده می مانند؟ ریشه های موجود مؤثر هستند، نه رشد جدید

نوع مقاله: اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

استادیار، بخش تحقیقات جنگلها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

10.22092/irn.2021.121277

عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • Mehrdad Afshar
Assistant Prof., Forests and Rangelands Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz, Iran