زندگینامه استاد محمدرضا مروی مهاجر، بانی جنگلشناسی نزدیک به طبیعت در ایران

نوع مقاله: دانشمندان ایرانی

نویسنده

عضو پیشین شوای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، تهران، ایران

10.22092/irn.2021.121272

عنوان مقاله [English]

A biography of Professor Mohammad Reza Marvi Mohajer, the founder of close to nature silviculture in Iran

نویسنده [English]

  • Shahrokh Jabbari Arfaei
Forests, Range and Watershed Management Organization, Tehran, Iran