1) اقتصاد مقاومتی، چالش رویکردها و سرنوشت منابع طبیعی کشور، 2) اهمیت انتشار دی اکسید کربن در تغییر اقلیم

نوع مقاله: ستون‌ها

نویسندگان

1 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22092/irn.2021.121271

عنوان مقاله [English]

--

نویسندگان [English]

  • Adel Jalili 1
  • Mostafa Jafari 2
1 Prof., Research Institute of Forests and Rangeland,s Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran