فرونشست زمین (بخش دوم راهکارها)

نوع مقاله: گفتگوهای چالشی

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22092/irn.2021.121269

عنوان مقاله [English]

Land Subsidence (Part II- solutions)

نویسنده [English]

  • Ahmad Rahmani
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands,, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran