زندگینامه دکتر عزیز جوانشیر استاد نمونه دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

نوع مقاله: دانشمندان ایرانی

نویسندگان

1 مربی پژوهش، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 پژوهشگر منابع طبیعی


عنوان مقاله [English]

Biography of Dr. Aziz Javanshir; Professor of the Faculty of Agriculture, University of Tabriz

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Najib Zadeh 1
  • Mehdi Zohdi 2
1 ---
2 ---