دریاچه شورمست، استان مازندران

نوع مقاله: تصاویری از طبیعت ایران

10.22092/irn.2019.119068

عنوان مقاله [English]

---