نویسنده = عادل جلیلی
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus gypsocola در ایران

دوره 4، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 87-91

مهری دیناروند؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی؛ محمد حسن‌زاده


2. مراتع، معادن و پدیده ابرتخریب‌ها

دوره 4، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 3-3

عادل جلیلی