نویسنده = مهری دیناروند
تعداد مقالات: 6
1. جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Dionysia khuzistanica Jamzad در ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 97-103

مهری دیناروند؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ بنفشه یثربی


2. جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus gypsocola در ایران

دوره 4، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 87-91

مهری دیناروند؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی؛ محمد حسن‌زاده


4. پوشش گیاهی کانون‌های گردوغبار در استان خوزستان

دوره 3، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 32-42

مهری دیناروند؛ هاشم کنشلو؛ محمد فیاض


5. شیمبار، تالابی کوهستانی در خوزستان

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 80-89

مهری دیناروند


6. جایگاه حفاظتی گاوزبان خوزستانی

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 100-103

مهری دیناروند؛ بهنام حمزه